علی اصغر ذوالفقاری

درباره من

دکتر علی اصغر ذوالفقاری
image

دانشیار گروه آموزشی بیابان زدایی @ دانشکده کویرشناسی

...

محقق گوگل

(1400/9/12)

استنادات

401

h-index

11

i10-index

12

مؤلفین همکار

22

اسکوپوس

(1400/9/8)

استنادات

239

مقالات

24

h-index

9

مؤلفین همکار

54

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379-1383

کارشناسی

دانشگاه گیلان

1383-1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی اصفهان

1387-1392

دکتری

دانشگاه تهران

تجارب

از 1398 ادامه دارد

نماینده دانشگاه در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

1393-1399

مسئول آزمایشگاه خاکشناسی دانشکده کویر شناسی

1393-1397

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده کویر شناسی

1393-1397

مدیر گروه بیابان زدایی

مهارت ها

برنامه نویسی در MATLAB و R

مدل سازی و داده کاوی و تهیه نقشه رقومی خاک

کار با برنامه های Hydrus، GIS ، SAGA، Microsoft Office

اولویت های پژوهشی

برآورد خصوصیات خاک با استفاده از متغیرهای زود یافت

نقشه برداری رقومی خاک با استفاده از متغیرهای محیطی

کاربرد نقشه برداری رقومی خاک در افزایش کارایی و دقت مدل های هیدرولوژیک

تحلیل حساسیت مدلهای تبخیر وتعرق

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
تغییرات در تنوع قارچ‌های میکوریزی آربسکولار و همزیستی آنها تحت تاثیر سطوح مختلف چرا در مراتع
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2021)
9311817006, ^علیرضا مشکی*, محمد متیینی زاده, ^علی اصغر ذوالفقاری, سعیده رجایی
بررسی تنش شوری و خشکی بر کاهش جذب آب گیاه تحت شرایط تنش همزمان
مجله تحقیقات آب و خاک ایران(2020)
ابوذر بذرافشان, محمد حسین محمدی*, مهدی شرفا, ^علی اصغر ذوالفقاری
بررسی روند متغیر های آب و هواشناختی حوضه هیرمند و تاثیر آن بر تخریب زمین در دشت سیستا
مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک(2020)
9312817002, ^محمد رحیمی*, ^علی اصغر ذوالفقاری
Prediction of soil macronutrients using fractal parameters and artificial intelligence methods
SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH(2020)
^علی اصغر ذوالفقاری*, میثم ابوالخیریان, علی اشرف سلطانی, روح الله تقی زاده مهرجردی, and Amanuel O. Weldeyohannes
بررسی توانایی سنجنده های ماهواره های لند ست و سنتینلA2 در تخمین ماده آلی و فسفرقابل استفاده خاک در دشت سمنان
پژوهش های خاک(2020)
9811524006, ^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی, مرمرثابتی زاده
Arbuscular mycorrhizal fungi benefit drought-stressed Salsola laricina
PLANT ECOLOGY(2020)
9311817006, محمد متین زاده*, ^علیرضا مشکی, ^علی اصغر ذوالفقاری, سعیده رجایی, Martina Janousˇkova
Comparison of the individual salinity and water deficit stress using water use, yield, and plant parameters in maize
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT(2020)
Abouzar Bazrafshan*, Mehdi Shorafa, Mohammad Hossein Mohammadi, ^علی اصغر ذوالفقاری, Daniël van de Craats, S. E. A. T. M. van der Zee
بهبود صفات رویشی بذر سیاه تاغ Haloxylon ammodendron، با کاربرد پرایمینگ زیستی و مکانیکی
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2020)
9511817001, ^سیدحسن کابلی*, فرهاد رجالی, ^علی اصغر ذوالفقاری
تولید علوفه و خصوصیلت مرفولوژیک ذرت علوفه ای در سطوح مختلف شوری آب و انواع مالچ
نشریه علمی پژوهشی مرتع(2020)
9311817001, ^احمد صادقی پور*, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
مقایسه روشهای مختلف داده کاوی برای نقشه برداری رقومی ذرات اولیه خاک در اراضی دشت سمنان
مجله تحقیقات آب و خاک ایران(2020)
^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی, مهین خسروی, ^سیدمهدی محمودی
پاسخ ذرت به تنش شوری با استفاده از مدلهای جذب آب در فصول مختلف
مجله تحقیقات آب و خاک ایران(2020)
ابوذر بذر افشان, مهدی شرفا*, محمد حسین محمدی, ^علی اصغر ذوالفقاری
The effect of biochar on severity of soil water repellency of crude oil-contaminated soil
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH(2020)
سمانه ابراهیم زاده, مهدی شرفا, ^علی اصغر ذوالفقاری*, علی اشرف سلطانی
The Effect of Climate Change on Future Reference Evapotranspiration in Different Climatic Zones of Iran
PURE AND APPLIED GEOPHYSICS(2019)
9511817004, ^علی اصغر ذوالفقاری*
Assessing the performance of decision tree and neural network models in mapping soil properties
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE(2019)
Fatemeh HATEFFARD, Payam DOLATI, Ahmad HEIDARI*, ^علی اصغر ذوالفقاری
Prediction of soil organic matter using an inexpensive colour sensor in arid and semiarid areas of Iran
Soil Research(2019)
9511818007, ^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی, منوچهر گرجی, مرمر ثابتی زاده
Symbiosis relationship between some arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) and Salsola laricina and its effect on improving plant growth parameters
رستنیها(2018)
9311817006, ^علیرضا مشکی*, محمد متینی زاده, ^علی اصغر ذوالفقاری, سعیده رجایی
نقش مدیریت چرا در همزیستی گونه سالسولا (Salsola laricina) با قارچ‌های میکوریزی آربسکولار
نشریه طبیعت ایران(2018)
9311817006*, ^علیرضا مشکی, محمد متینی زاده, ^علی اصغر ذوالفقاری, سعیده رجایی
Spatial analysis of infiltration in agricultural lands in arid areas of Iran
CATENA(2018)
9311818002, ^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی, ^احمد صادقی پور
Phytoremediation modeling in soil contaminated by oil-hydrocarbon under salinity stress by eucalyptus (A comparative study)
COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE(2018)
مهناز طاهری, بابک متشرع زاده*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ایمان جوادی
اثر تغییرات کاربری زمین بر تولید روان آب با استفاده از مدل وِتسپا در حوزه ی آب‌خیز فیروزکوه
پژوهش های آبخیزداری(2018)
9411819008, ^محمد رضا یزدانی*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^مجید محمدی, ^احمد صادقی پور
Root-induced changes of Zn and Pb dynamics in the rhizosphere of sunflower with different plant growth promoting treatments in a heavily
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY(2018)
سید مجید موسوی*, بابک متشرع زاده, سید حسن میر سید حسینی, حسین علی عیخانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
مقایسه کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی خشکسالی هواشناسی با استفاده از پیوند از دور و پارامتر های اقلیمی( مطالعۀ موردی: جنوب استان قزوین)
مرتع و آبخیزداری(2018)
9112819006, ^محمد رضا یزدانی*, ^محمد رحیمی, آرش ملکیان, ^علی اصغر ذوالفقاری
Geochemical fractions and phytoavailability of Zinc in a contaminated calcareous soil affected by biotic and abiotic amendments
ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH(2017)
سید مجید موسوی, بابک متشرع زاده, سید حسین میر سید حسینی, حسین علی علیخانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
بررسی تناسب آب زیرزمینی برای آبیاری و تغییرات آن در اراضی کشاورزی دشت گرمسار
آب و خاک(2017)
9211817001*, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
Monthly River Forecasting Using Instance-based learning Methods and Climatic Parameters
JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING(2017)
^محمد رضا یزدانی*, ^علی اصغر ذوالفقاری
مقایسه کارایی مدل شبکه عصبی مصنوعی، سری زمانی و مدل ترکیبی ANN-ARIMA در مدلسازی و پیش‌بینی شاخص منبع آب زیرزمینی (GRI) (مطالعه موردی: جنوب استان قزوین)
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2016)
فاطمه مقصود*, ^محمد رضا یزدانی, ^محمد رحیمی, آرش ملکیان, ^علی اصغر ذوالفقاری
تعیین مناطق پتانسیل¬دار تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از روش تلقیقی GIS - AHP (مطالعه موردی شهرستان سمنان)
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2016)
9111819010*, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, علی اکبر دماوندی
مقایسه روش های K- نزدیکترین همسایگی و شبکه عصبی مصنوعی جهت پهنه بندی رقومی شوری خاک در منطقه چاه¬افضل اردکان
(2016)
شمس اله ایوبی, روح اله تقی زاده, زینب نمازی, ^علی اصغر ذوالفقاری, ف روستایی صدرابادی
Prediction of soil surface salinity in arid region of central Iran using auxiliary variables and genetic programming
ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT(2016)
روح اله تقی زاده, شمس اله ایوبی, زینب نمازی, ب.پ مالون, ^علی اصغر ذوالفقاری, ف روستایی صدرابادی
تعیین رطوبت بحرانی برخی خاکهای مناطق آبگریز استان گیلان
(2015)
سیده مهرنوش میربابایی, محمود شعبانپور شهرستانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, کامبیز طاهری آبکنار
Using the nonparametric k-nearest neighbor approach for predicting cation exchange capacity↗
GEODERMA(2015)
^علی اصغر ذوالفقاری, روح الله تقی زاده مهرجردی, ^علیرضا مشکی, ب.پ مالون, ای ولدیوهانس, فریدون سرمدیان, ^محمد رضا یزدانی
تحلیل مالتی‌فرکتالی بودن توزیع اندازه ذرات خاک و تأثیر پوسته‌های زیستی بر آن
(2014)
جلیل کاکه, ^علی اصغر ذوالفقاری, منوچهر گرجی
پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از مدل ها
(2014)
روح الله تقی زاده مهرجردی, فریدون سرمدیان, ^علی اصغر ذوالفقاری, اعظم جعفری
ارزیابی کارایی مدل ها در توصیف توزیع اندازه ذرات خاک
(2014)
^علی اصغر ذوالفقاری, محمدتقی تیرگر سلطانی, ^محمد رضا یزدانی
کشت گیاه ذرت علوفه ای تحت تنش شوری با استفاده از انواع مالچ
دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس(2019-08-28)
زهرا بیات*, ^احمد صادقی پور, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
بررسی کارایی روش جنگل تصادفی به منظور نقشه برداری رقومی ذرات خاک
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران(2019-08-27)
9611524001*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی
پایش ضرایب نفوذپذیری با استفاده از تصاویر ماهواره ای و برداشتهای زمینی در منطقه سمنان
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران(2019-08-27)
9611524001*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی
تهیه نقشه شن و رس با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل a2 در منطقه سمنان
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2019-03-06)
9511818007*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی, منوچهر گرجی, مرمر ثابتی زاده
بررسی تاثیر کم آبیاری بر خصوصیات ذرت علوفه ای 704 کراسه مغان (مطالعه موردی سمنان، ایران)
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2019-03-06)
فرزانه سادات خدامی*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت تحت سیستم آبیاری قطره ای (مطالعه موردی: سمنان، ایران)
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2019-03-06)
فرزانه سادات خدامی*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل a2 در برآورد میزان ماده آلی خاک در منطقه جنوب سمنان
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2019-03-06)
9511818007*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی, منوچهر گرجی, مرمر ثابتی زاده
وضعیت کمی و کیفی خشک‌دار در یک توده‌ی آمیخته بهره‌برداری نشده بلندمازو-ممرز (جنگل قلعه‌موریان استان گلستان)
سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2018-10-02)
9411816012, ^مجتبی امیری*, ^علی اصغر ذوالفقاری, داود مقدسی
بررسی پتانسیل اکالیپتوس در پالایش خاک آلوده به هیدروکربنهای نفتی
پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران(2017-08-28)
مهناز طاهری*, بابک متشرع زاده, ^علی اصغر ذوالفقاری
تأثیرپذیری برخی خصوصیات بیو شیمیایی محیط ریزوسفر آفتابگردان از اصلاحکنندههای - زیستی وغیرزیستی مختلف در یک خاک آهکی با سطح آلودگی بالا
پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران(2017-08-28)
سید مجید موسوی*, بابک متشرع زاده, سی حسین میر سید حسینی, حسین علی علیخانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
آزمون عصارهگیرهای مختلف برای استخراج شکل قابل جذب روی ) Zn ( در یک خاک آهکی و به شدت آلودهی طبیعی
پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران(2017-08-28)
سید مجید موسوی*, بابک متشرع زاده, سید حسین میر سید حسینی, حسین علی علیخانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
مطالعه ای مقایسه ای بر قابلیت دو محصول نانو و باکتریهای محرک رشد گیاه بر کاهش تحرک و گیاهفراهمی سرب
چهارمین همایش ملی نانوفناوری در کشاورزی چشم اندازه ها و افق های نوین(2017-07-04)
سید مجید موسوی*, بابک متشرع زاده, سید حسین میرسید حسینی, حسین علی علیخانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
بررسی پتانسیل گردشگری جزیره قشم با هدف توسعه پایدار
کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-12-06)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^سیدحسن کابلی, 9211820012
بررسی تاثیر سازندهای زمین شناسی بر روی روند بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA ( مطالعه موردی : جنوب سمنان )
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^هایده آراء, علی احمدآبادی, ^علی اصغر ذوالفقاری
بررسی تغییر پذیری مکانی و توزیع آماری خصوصیات هیدرولیکی خاک
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی
بررسی تاثیر خصوصیات خاک بر تغییرات ویژگی های گرمایی و دما خاک
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^علی اصغر ذوالفقاری
اصلاح مدل های توزیع اندازه ذرات در رسوبات بند های رسوب گیر گیر
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی, علی اصغر هاشمی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از k - نزدیک ترین همسا یگی
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رحیمی, ^سیدحسن کابلی
مقایسه معادلات کوآنگ- جیائو و ون گنوختن برای توصیف منحنی رطوبتی خاک
چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم(2015-08-19)
^علی اصغر ذوالفقاری
ارزیابی خطر فرسایش آبی منطقه سرخه با استفاده از مدل USLE
چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم(2015-08-19)
^علی اصغر ذوالفقاری
ترسیب و ذخیره کربن در اکوسیستمهای طبیعی
چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم(2015-08-19)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^احمد صادقی پور
پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی(2015-08-06)
9211819002, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رحیمی, ^سیدحسن کابلی
کاربرد قنات ها در مراتع مناطق خشک و نیمه خشک(منطقه مورد مطالعه مراتع کاشان)
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری
بررسی وجود خاک های آبگریز در ایران و تاثیر خصوصیات خاک بر شدت آبگریزی خاک
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری, سیده مهرنوش میربابایی, روح الله تقی زاده مهرجردی
بررسی خشکی هیدرولوژیک با استفاده از سری زمانی
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی
بررسی ارتباط بین بعد فرکتال توزیع اندازه ذرات و خصوصیات خاک
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری, روح الله تقی زاده مهرجردی, سیده مهرنوش میربابایی, ^سیدحسن کابلی
بررسی تاثیر عوامل مختلف بر آبگریزی و رطوبت بحرانی خاک های آبگریز
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری, سیده مهرنوش میربابایی, روح الله تقی زاده مهرجردی, ^سیدحسن کابلی
مدل های توزیع اندازه ذرات خاک و بررسی کارایی آنها
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی
بررسی کارایی برازش مدل‌های مختلف نفوذ آب به خاک بر داده‌های رینگ مضاعف
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری, روح الله تقی زاده مهرجردی, ^محمد رضا یزدانی, ^سیدحسن کابلی
واسنجی مدل هیدرولوژیکی مفهومی HBV، با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
کنگره ملی خاک و محیط زیست(2014-08-31)
^علی اصغر ذوالفقاری, محمدتقی تیرگر سلطانی, فرخ اسدزاده, ^محمد رضا یزدانی
تعیین الگوی پراکنش مکانی رس، ماده آلی و CEC خاک به کمک زمین آمار
کنگره ملی خاک و محیط زیست(2014-08-31)
فرخ اسدزاده, سلمان میرزایی, ^علی اصغر ذوالفقاری, وحید رضاوردی
یک روش ساده برای برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از روش آریاو پاریس
کنگره ملی خاک و محیط زیست(2014-08-31)
^علی اصغر ذوالفقاری, محمدتقی تیرگر سلطانی, فرخ اسدزاده, ^محمد رضا یزدانی
ارزیابی کیفی خطر فرسایش آبی با استفاده از شاخص اقلیمی، شیب و کاربری اراضی در استان آذربایجان غربی
کنگره ملی خاک و محیط زیست(2014-08-31)
فرخ اسدزاده, سلمان میرزایی, ^علی اصغر ذوالفقاری
تحلیل مالتی فراکتالی توزیع اندازه ذرات کربن آلی و آهن قابل جذب خاک(مطالعه موردی استان کردستان)
سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران(2014-01-28)
روح الله تقی زاده مهرجردی, ^علی اصغر ذوالفقاری, کمال نبی الهی, ^محمد رضا یزدانی
پيش بيني خشكسالي هواشناسي و آب زيرزميني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي : استان قزوين)
مقصود فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي مناطق بالقوه براي تغذيه آبهاي زير زميني با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعاتي جغرافيايي(مطالعه موردي : دشت علا سمنان )
سليماني ساردو الهام(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عوامل مديريتي و اقليمي بر كيفيت و كميت آبهاي زير زميني (مطالعه موردي منطقه بي مرغ و گيسور گناباد)
سلماني چمن آباد سمانه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي آماري بارش –رواناب در شرايط اقليمي آينده (مطالعه موردي حوضه آبريز تلار و بابلرود)
رضائي وناشي آمنه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كاربرد آب هاي شور بر عملكرد برخي از گونه هاي مرتعي
وطنخواه وحيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات توزيع اندازه ذرات خاك در پشت بندهاي كوچك در مناطق خشك
ببرنژاد زيارت هانيه(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خشكسالي با استفاده از تحليل سري هاي زماني(مطالعه موردي :استان خراسان جنوبي )
مومني كبري(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آسيب پذيري بيابان زدايي با استفاده ازمدل IMDPA در جنوب سمنان
فتاحي عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير شوري خاك بر منحني رطوبتي و هدايت هيدروليكي غير اشباع خاك در منطقه جنوب سمنان
پهلوان نصراله(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و تحليل تاثير تغييرات اقليمي بر عوامل مختلف فنولوژي گندم (مطالعه موردي:استان فارس-شهرستان زرقان)
عطائي سميه(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير كاربرد مواد جاذب الرطوبه بر برخي خصوصيات پوشش گياهي و خاك
عبدوس الهه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين دامنه رطوبتي با حداقل محدوديت (مطالعه موردي : خيار گلخانه اي)
شبگيرپور مايده(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل حساسيت تبخير و تعرق مرجع مدل پنمن-مانتيث با استفاده ازروش مونت كارلو
شجاعي الهام(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد رواناب در بخش جنبوبي حوضه آبخيز حبله رود با مدلSWAT
اسدي مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايش خشكسالي و اهميت سنجي علل بروز خشكسالي
نادعلي زاده علي(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي نفوذ به وسيله داده هاي سنجش از دور و برآورد بيلان آبي
بابائي فريبا(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي برخي شاخص هاي زيستي خاك تحت مديريت چرا و جداسازي قارچ هاي ميكوريزي آربسكولار با هدف استقرار نهال هاي ميكوريزي Salsola Laricina (مطالعه موردي : سايت خشكه رود )
نوري الهام(تاریخ دفاع: 1398/01/26) ، مقطع : دكتري
ارزيابي تاثير انواع مالچ بر خصوصيات پوشش گياهي و رطوبت خاك در سطوح مختلف شوري آب آبياري
بيات زهرا(تاریخ دفاع: 1398/07/16) ، مقطع : دكتري
تهيه نقشه شوري و ماده آلي خاك در اراضي كشاورزي دشت سمنان با استفاده از نقشه برداري رقومي
باقي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/03/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كودهاي زيستي و اسيد هيوميك بر عملكرد و درصد اسانس بابونه آلماني
دخت عبديان آرزو(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي شاخص هاي كيفي آب زيرزميني سمنان با استفاده از روش هاي زمين آمار
رئوف خاطره(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات تغييرات كاربري اراضي بر روي آبهاي سطحي (مطالعه موردي : حوزه آبخيز حبله رود)
عباس زاده مريم(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي و مقايسه كارآيي روش هاي مختلف كاشت تاغ مطالعه موردي منطقه صوفي آباد سمنان
آقازاده شيدا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ويژگي هاي خشكه دار در يك جنگل آميخته ي ممرز – بلوط (مطالعه موردي : طرح جنگلداري قلعه موريان راميان، گلستان)
كاغذلو رضا(تاریخ دفاع: 1396/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد مزو متخلخل بر صفات جوانه زني بذر تاغ تحت تنش خشكي
موسوي كاني سيده تينا(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بر آورد شاخص پتانسيل كشاورزي دشت ايوانكي
ذاكري محمدابراهيم(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثر تغيير كاربري اراضي و تغيير اقليم بر ميزان رواناب (مطالعه موردي : حوزه آبخيز سد نمرود)
حاجي علي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل شبكه تعاملات و كنشگران كليدي در مديريت مشاركتي سيستم هاي نوين آبياري كشاورزي و اثر آن بر راندمان آبياري
برنجي عبدالحسين ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تكنولوژي و مدرن سازي حمل و نقل ريلي در توسعه گردشگري مورد مطالعه قطارهاي مسير مشهد
قلوبي الدوز(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات محتمل تغيير اقليم بر وقوع خشكسالي هواشناسي در ايران
پاكدين مهسا(تاریخ دفاع: 1396/12/16) ، مقطع : دكتري
ارزيابي جاذبه هاي ژئوتوريسمي چشمه باداب سورت
امتي زينب(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روند متغيرهاي آب و هواشناختي حوضه هيرمند و ارزيابي معيارهاي تخريب زمين در دشت سيستان
شكوهي رازي كاميار ، مقطع : دكتري
بررسي و ضعيت نظام آموزش و پرورش در توسعه اكوتوريسم و حفاظت از محيط زيست
لعل گندمي شهناز(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تنش خشكي بر خصوصيات مرفولوژيك ذرت
خدامي فرزانه سادات(تاریخ دفاع: 1397/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كارايي ايجاد مقاومت به تنش خشكي گونه آتريپلكس با استفاده از نانواكسيد روي
صادق زاده جعفر(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نانواكسيد روي بر پارامترهاي رويشي، مورفولوژيكي و زنده ماني نهال هاي بلوط ايراني تحت تنش خشكي
ايماني هادي(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين نياز آبي و زمان تنش در شوري هاي مختلف در گياه كلزا
شكاري سريزدي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1400/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل منطقه اي خشكسالي هواشناسي در حوضه درياچه نمك
توكلي الموتي محسن(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل وقوع زماني و گراديان تغيير ناگهاني رخدادهاي درجه حرارت بيشينه بهار و تابستان در استان اصفهان
براتي ده كهنه زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه نقشه ماده ي آلي خاك با استفاده از تصاوير ماهواره اي و متغيرهاي كمكي حاصل از سنسور نوري
رئيسي مريم(تاریخ دفاع: 1398/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مالچ هاي مختلف و پوشش گياهي بر ميزان فرسايش بادي
حسين بر خالد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات زماني و مكاني تبخير و تعرق مرجع در نيمه غربي كشور
نصرالهي محمد(تاریخ دفاع: 1400/07/27) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر مديريت اراضي بر ذخيره كربن و برخي خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك خاك
سعيدي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل موثر بر مشاركت جوامع محلي در اجراي طرح هاي منابع طبيعي (مطالعه موردي : روستاي فروان شهرستان آرادان)
عليشاهي حميد ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي كارايي روش هاي داده كاوي براي برآورد ميزان آب قابل استفاده خاك با استفاده از تصاوير ماهواره اي و طيف سنجي
چشم براه فاطمه ، مقطع : دكتري
تاثير كودهاي زيستي و تنظيم كنندگان رشد بر جوانه زني و ويزگي هاي رويشي برخي گياهان سازگار مناطق خشك و نيمه خشك
ابراهيمي محمدابادي ندا ، مقطع : دكتري
پهنه بندي خصوصيات بيولوژيك خاك با استفاده از نقشه برداري رقومي در برخي از زير حوزه هاي دامغان رود
اميديان فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاثير پيش تيمار زيستي بذر بر كاهش اثرات تنش شوري در كشت گلداني برخي گياهان بومي مناطق خشك و نيمه خشك
خسروپناه رضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قابليت نقشه برداري رقومي خاك در افزايش دقت برآورد رواناب با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردي: حوزه آبخيز دامغانرود)
خسروي مهين ، مقطع : دكتري
ارزيابي قابليت هاي دورسنجي، متغيرهاي كمكي و داده هاي اقليمي در بهبود نقشه برداري رقومي خصوصيات خاك
امين بيدختي سپيده ، مقطع : كارشناسي ارشد
قابليت داده هاي (سنجنده) سنسور رنگ و طيف سنجي در پيش بيني خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك
لالائيان قاسم ، مقطع : كارشناسي ارشد
قابليت داده هاي (سنجنده) سنسور رنگ و طيف سنجي در پيش بيني خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك
لالائيان قاسم ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل روند و بررسي تغييرات مكاني فرسايندگي عامل باران در استان سمنان
اميني فولادي الهام ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ريسك فرسايش با استفاده از معادله ي جهاني تلفات خاك اصلاح شده و نقشه برداري رقومي خاك (مطالعه موردي: حوضه آبخيز دامغانرود)
حيدريه فاطمه زهرا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسی کارایی مدلهای مختلف نفوذ آب به خاک در کلاس‌های بافتی مختلف
(2016-10-02)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
کلاس مجازی ژئومورفولوژی کمی و تحلیل عددی   (204 بار دانلود)
رشته : بیابانزدایی
کلاس مجازی رابطه آب و خاک و گیاه   (234 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
کلاس مجازی سازه مهندسی حفاظت خاک و آب   (220 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
کلاس مجازی در طرح و آزمایشات   (190 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
موضوع ویژه   (189 بار دانلود)
رشته : بیابانزدایی
ژئومورفولوژی کمی و تحلیل عددی   (238 بار دانلود)
رشته : بیابانزدایی
حاصلخیزی خاک های جنگلی   (196 بار دانلود)
رشته : جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
حفاظت خاک و آب   (192 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت , گرایش : مهندسی طبیعت
سازه های مهندسی حفاظت خاک و آب   (210 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت , گرایش : مهندسی طبیعت
زمین آمار   (214 بار دانلود)
رشته : بیابانزدایی , گرایش : بیابانزدایی
رابطه گیاه و محیط   (204 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع آب- هواشناسی کشاورزی , گرایش : هواشناسی کشاورزی
سمینار و روش تحقیق   (259 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع آب- هواشناسی کشاورزی
روش تحقیق در منابع طبیعی   (275 بار دانلود)
رشته : مدیریت و کنترل بیابان
رابطه آب و خاک و گیاه   (280 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
آمار   (264 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
طرح آزمایش های منابع   (311 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان روبروی پارک سوکان- دانشگاه سمنان- دانشکده کویر شناسی
azolfaghari@semnan.ac.ir
023-31535551

فرم تماس